Tes PCR Untuk Penerbangan

No Lab Id Nama Lab Provinsi Kota/Kab
543 C.543 Laboratorium Rumah Sakit JIH Yogyakarta, DI Yogyakarta Yogyakarta Sleman
422 C.422 Laboratorium PT. Intibios Yogyakarta, Provinsi DI Yogyakarta Yogyakarta Sleman
26 C.26 Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito, Daerah Istimewa Yogyakarta Yogyakarta Sleman
25 C.25 Rumah Sakit Universitas Gajah Mada Yogyakarta Yogyakarta Sleman
78 C.78 Balai Besar Veteriner Wates Yogyakarta Kulon Progo
727 C.727 Laboratorium Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta Yogyakarta Kota Yogyakarta
606 C.606 Laboratorium Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta, DI Yogyakarta Yogyakarta Kota Yogyakarta
555 C.555 Laboratorium Pramita Yogyakarta, DI Yogyakarta Yogyakarta Kota Yogyakarta
542 C.542 Laboratorium HI LAB Yogyakarta, DI Yogyakarta Yogyakarta Kota Yogyakarta
487 C.487 Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Yogyakarta, DI Yogyakarta Yogyakarta Kota Yogyakarta
Live Monitor