Smithton Airport - Airport Data

Home    Back previous    Airport Data (7184)     Airline Data (4778)
NameSmithton Airport
City
CountryAustralia
Iata FaaSIO
IcaoYSMI
Lat-40.8349990845
Lon145.0839996338
Elevation31
Tz
Dst
Tz Name
Typeairport
SourceOurAirports